PK-Software Development

  "The professional quality and easily to use software"

กลับสู่โฮมเพจ  PK-Name Card  |  Smile Help  |  ดาวน์โหลด  |  การสั่งซื้อโปรแกรม  |  ถาม-ตอบปัญหา  |  การติดต่อ

 dallar.gif ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว  

โปรแกรมสร้างนามบัตร


ภาพตัวอย่างโปรแกรม PK-Name Card 

  PK-Name Card birds_hot.gif
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  การสั่งซื้อโปรแกรม
  การขอรับการปรับปรุงรุ่นฟรี
  รูปภาพประกอบนามบัตร
  ถาม-ตอบปัญหา
  การติดต่อ
 

 แบบฟอร์มการลงทะเบียน ขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!!


เพื่อสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว กรุณาติดต่อขอรับ
แบบฟอร์มการลงทะเบียน ขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! มิเช่นนั้น ผู้ใช้จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการขอปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! เมื่อโปรแกรมรุ่นใหม่ ๆ ออกเผยแพร่ในอนาคต

เงื่อนไขการขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! ในรุ่นต่อ ๆ ไป

  • เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้ใช้เอง ขอให้ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว ทุกท่าน โปรดติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม เพื่อขอรับ แบบฟอร์มการลงทะเบียน ขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!!
  • ถ้าผู้ใช้ ไม่ติดต่อขอรับ แบบฟอร์มการลงทะเบียน ขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! ทางผู้พัฒนาโปรแกรมจะถือว่า ผู้ใช้สละสิทธิ์ ในการขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! และเมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมรุ่นใหม่ ๆ ออกมา ผู้ใช้จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!!
  • ดังนั้นเพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ผู้ใช้พึงจะได้รับ ขอให้ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อขอรับ แบบฟอร์มการลงทะเบียน ขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! ได้ดังรายละเอียดด้านล่าง

หลังจากที่ผู้ใช้ได้ทำการลงทะเบียนชำระเงินค่าโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะต้องติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม เพื่อขอรับ แบบฟอร์มการลงทะเบียน ขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่งรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้ไปยังผู้พัฒนาโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วย

  • ชื่อและนามสกุล ของผู้ใช้
  • ที่อยู่ ที่ถูกต้องและชัดเจน
  • เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้ (ถ้ามี)

2. เมื่อผู้พัฒนาโปรแกรมได้รับข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้ใช้แล้ว ผู้พัฒนาโปรแกรมจะจัดส่งเอกสาร แบบฟอร์มการลงทะเบียน ขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! กลับคืนให้ผู้ใช้ทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ใช้เก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิง สำหรับการติดต่อขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! ต่อไป

3. รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม ผู้พัฒนาโปรแกรม จะจัดส่งให้ผู้ใช้พร้อมกับเอกสาร แบบฟอร์มการลงทะเบียน ขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะไม่เสียสิทธิ์ในการขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! ผู้ใช้กรุณาตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้ใช้ให้ถูกต้องชัดเจน ก่อนที่จะส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม

4. การจัดส่งรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้ไปยังผู้พัฒนาโปรแกรม ตามข้อ 1 นั้น ให้ผู้ใช้จัดส่งให้ผู้พัฒนาโปรแกรม ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ก็ได้ ตามแต่ผู้ใช้จะสะดวก ตามที่อยู่ดังนี้

ไปรษณีย์:
นายภควัต กุลจันทร์
พี.เค.ซอฟต์แวร์ดีเวล็อปเม้นท์
ตู้ ปณ.19 ปณจ.ราชบุรี 70000

หรือ อีเมล์: support@pksoftware.com

ถ้าผู้ใช้มีปัญหา หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรมได้ที่นี่ ... การติดต่อกับผู้พัฒนาโปรแกรม

 

PK-Software Development (R) - 1 ตุลาคม 2557
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2543-2557 โดย นายภควัต กุลจันทร์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์แห่งประเทศไทย
อีเมล์: support@pksoftware.com  โฮมเพจ: http://www.pksoftware.com

โฮมเพจ  |  PK-Name Card  |  Smile Help  |  ดาวน์โหลด  |  การสั่งซื้อโปรแกรม  |  ถาม-ตอบปัญหา  |  การติดต่อ