PK-Software Development

  "The professional quality and easily to use software"

กลับสู่โฮมเพจ  PK-Name Card  |  Smile Help  |  ดาวน์โหลด  |  การสั่งซื้อโปรแกรม  |  ถาม-ตอบปัญหา  |  การติดต่อ

 dallar.gif ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถขอรับการปรับปรุงรุ่นโปรแกรมได้ ฟรี!!!  

โปรแกรมสร้างนามบัตร


ภาพตัวอย่างโปรแกรม PK-Name Card 

  PK-Name Card birds_hot.gif
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  การสั่งซื้อโปรแกรม

 

โปรแกรมสร้างแฟ้มช่วยเหลือ


ภาพตัวอย่างโปรแกรม Smile Help 

  Smile Help
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  การสั่งซื้อโปรแกรม

 การขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!!


สำหรับ
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถขอรับการปรับปรุงรุ่นโปรแกรมได้ ฟรี!!!

การปรับปรุงรุ่นโปรแกรมสร้างนามบัตร PK-Name Card จากรุ่นที่ 1.1 เป็น รุ่นที่ 1.2

 • ตรวจสอบว่า ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ มีโปรแกรมสร้างนามบัตร PK-Name Card รุ่นที่ 1.1 (รุ่นลงทะเบียน) ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่
 • ถ้าไม่มีโปรแกรมสร้างนามบัตร PK-Name Card รุ่นที่ 1.1 (รุ่นลงทะเบียน) ติดตั้งอยู่ ผู้ใช้จะไม่สามารถทำการปรับปรุงรุ่นได้ และถ้าผู้ใช้ต้องการที่จะใช้งานโปรแกรมสร้างนามบัตร PK-Name Card รุ่นที่ 1.2 ผู้ใช้จะต้องติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม เพื่อขอรับ แบบฟอร์มการลงทะเบียน ขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! ... คลิ้ก! เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ถ้าตรวจสอบแล้วว่า ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ มีโปรแกรมสร้างนามบัตร PK-Name Card รุ่นที่ 1.1 (รุ่นลงทะเบียน) ติดตั้งอยู่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้ทำการ ดาวน์โหลดแฟ้มติดตั้งโปรแกรมสร้างนามบัตร PK-Name Card รุ่นที่ 1.2 ไปติดตั้งลงยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
 • หลังจากการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะสามารถใช้งาน โปรแกรมสร้างนามบัตร PK-Name Card รุ่นที่ 1.2 ได้อย่างเต็มความสามารถของโปรแกรมทันที

การปรับปรุงรุ่นโปรแกรมสร้างแฟ้มช่วยเหลือ Smile Help จากรุ่นที่ 1.0 เป็น รุ่นที่ 1.1

 • ตรวจสอบว่า ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ มีโปรแกรมสร้างแฟ้มช่วยเหลือ Smile Help รุ่นที่ 1.0 (รุ่นลงทะเบียน) ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่
 • ถ้าไม่มีโปรแกรมสร้างแฟ้มช่วยเหลือ Smile Help รุ่นที่ 1.0 (รุ่นลงทะเบียน) ติดตั้งอยู่ ผู้ใช้จะไม่สามารถทำการปรับปรุงรุ่นได้ และถ้าผู้ใช้ต้องการที่จะใช้งานโปรแกรมสร้างแฟ้มช่วยเหลือ Smile Help รุ่นที่ 1.1 ผู้ใช้จะต้องติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม เพื่อขอรับ แบบฟอร์มการลงทะเบียน ขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! ... คลิ้ก! เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ถ้าตรวจสอบแล้วว่า ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ มีโปรแกรมสร้างแฟ้มช่วยเหลือ Smile Help รุ่นที่ 1.0 (รุ่นลงทะเบียน) ติดตั้งอยู่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้ทำการ ดาวน์โหลดแฟ้มติดตั้งโปรแกรมสร้างแฟ้มช่วยเหลือ Smile Help รุ่นที่ 1.1 ไปติดตั้งลงยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
 • หลังจากการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะสามารถใช้งาน โปรแกรมสร้างแฟ้มช่วยเหลือ Smile Help รุ่นที่ 1.1 ได้อย่างเต็มความสามารถของโปรแกรมทันที

เงื่อนไขการขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! ในรุ่นต่อ ๆ ไป

 • เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้ใช้เอง ขอให้ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว ทุกท่าน โปรดติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม เพื่อขอรับ แบบฟอร์มการลงทะเบียน ขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! ... คลิ้ก! เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ถ้าผู้ใช้ ไม่ติดต่อขอรับ แบบฟอร์มการลงทะเบียน ขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! ทางผู้พัฒนาโปรแกรมจะถือว่า ผู้ใช้สละสิทธิ์ ในการขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! และเมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมรุ่นใหม่ ๆ ออกมา ผู้ใช้จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการขอปรับปรุงรุ่น ฟรี!!!
 • ดังนั้นเพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ผู้ใช้พึงจะได้รับ ขอให้ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อขอรับ แบบฟอร์มการลงทะเบียน ขอรับการปรับปรุงรุ่น ฟรี!!! ได้ที่นี่ ...  คลิ้ก! เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โฮมเพจ  |  PK-Name Card  |  Smile Help  |  ดาวน์โหลด  |  การสั่งซื้อโปรแกรม  |  ถาม-ตอบปัญหา  |  การติดต่อ

PK-Software Development (R)
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2543-2551 โดย นายภควัต กุลจันทร์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์แห่งประเทศไทย
อีเมล์: support@pksoftware.com  โฮมเพจ: http://www.pksoftware.com